• Regels

  Huisregels

  1. Geen voetbalschoenen in de kantine.
  2. Onder de 18 jaar mag er geen alcohol geschonken/gedronken worden.
  3. De sluitingstijden van de kantine aanhouden i.v.m. overlast omwonenden
  4. Kleedkamers schoon achterlaten, ook van de tegenstanders.
  5. Niet intrappen in de doelen.
  6. Geen glaswerk langs de velden.
  7. Voetbaltassen in de rekken.
  8. Aan- en afmelden lidmaatschap loopt via het secretariaat (Tonnie van Bentum), ook adreswijzigingen doorgeven.
  9. Aanmoedigen langs de lijn wordt van harte aanbevolen, maar hou het positief.

  Boetes Veldvoetbal senioren

  Elk team is zelf verantwoordelijk voor het goed invullen van zijn en/of haar deel op het wedstrijdformulier, dit geldt zeker voor de uitwedstrijden omdat deze formulieren niet worden nagekeken door het wedstrijdsecretariaat van v.v. ’t Goy. Eventuele boetes die v.v. ’t Goy krijgt voor onjuist ingevulde wedstrijdformulieren zullen worden doorberekend aan de betreffende teams.

  Wanneer een wedstrijd wordt gestaakt ivm collectieve excessen zal v.v. ‘t Goy hiervoor een boete van de KNVB opgelegd krijgen, deze boete bedraagt al gauw enkele honderden euro‘s.

  V.v. ’t Goy zal deze boete doorberekenen aan de betreffende spelers/leden van dit team die hiervoor verantwoordelijk zijn geweest en deze tevens schorsen voor een nader te bepalen periode. Tevens kan de KNVB bij het betreffende team 1 één of meerdere winstpunten in mindering brengen op de competitiestand. Bij extreme gevallen kan de KNVB zelfs besluiten om een team uit de competitie te halen of dit team een proefperiode van bv 1 jaar op te leggen.

  Uiteraard kan het Bestuur van v.v. ’t Goy, naast de KNVB, ten alle tijde een team terugtrekken uit de competitie.

  Vanzelfsprekend gaat het Bestuur er vanuit dat bovenstaande voorvallen niet bij onze senioren zullen voorkomen maar bij dezen is het wel duidelijk vermeld wat het standpunt van v.v. ’t Goy is zodra dit wel gebeurd.

  Zaalvoetbal

  • Ieder team heeft een contactpersoon, deze contactpersoon is bekend bij de coördinator zaalvoetbal.
  • De contactpersoon heeft een verantwoordelijke functie voor het wel en wee binnen het team.
  • Ieder team is zelf verantwoordelijk dat de wedstrijdformulieren (en eventueel strafformulieren e.d.) op tijd (gelijk na de wedstrijd) worden opgestuurd naar de KNVB. Het adres van de KNVB is Postbus 9202, 1006 AE Amsterdam
  • Elke boete moet het team zelf betalen (voor bv. te laat insturen/niet goed invullen van een wedstrijdformulier, geen coach, lijnrechter aanwezig, niet door kunnen gaan wedstrijd, staken wedstrijden, terugtrekken team, zoekraken spelerspassen etc.)
  • Het wedstrijdformulier moet volledig in worden gevuld: als wedstrijdcoördinator mag je T. van Bentum BBZR207 invullen. Het relatienummer van v.v. ’t Goy is BBCC55D
  • Voor het aanvragen van snipperdagen worden kosten (45 euro) in rekening gebracht door de KNVB. Deze kosten worden in rekening gebracht bij het team die de snipperdag heeft aangevraagd
  • De boetes die de spelers zelf oplopen, worden door de desbetreffende spelers zelf betaald.
  • Elk team moet zelf voor een scheidsrechter zorgen, als de KNVB er geen heeft aangesteld. Als hier kosten aan verbonden zijn, worden deze door het team zelf betaald.
  • Wedstrijdwijzigingen en andere zaken mogen alleen aangevraagd worden bij de KNVB via de coördinator zaalvoetbal.
  • M.i.v. seizoen 2014-2015 worden er geen bekerwedstrijden meer in de zaal gespeeld
  • Wie zijn of haar contributie/boete niet op tijd betaald, krijgt een speelverbod.
  • Wil je je lidmaatschap beëindigen bij v.v. ’t Goy? Dan moet je dat vóór 31 mei van het lopende jaar schriftelijk doorgeven aan Tonnie van Bentum, secretaris v.v. ’t Goy, Beusichemseweg 45, 3997 MH ’t Goy. Ook adreswijzigingen moet je aan haar doorgeven
  • Hou de naam van v.v. ’t Goy hoog, laat de zalen netjes achter.
  • Het bestuur is bevoegd om ten alle tijden een team terug te trekken uit de competitie.
 • Gedragscodes

  Algemeen

  De gedragscode van voetbalvereniging v.v. ‘t Goy is afgeleid van de algemene richtlijnen die de KNVB aangeeft. Er zijn normen die voor iedereen gelden bij vv ‘t Goy: 

  1. We respecteren onze sport en wie er mee bezig zijn.
  2. We behandelen alle deelnemers in onze sport gelijkwaardig.
  3. We gebruiken geen (fysiek-, mentaal- en verbaal) geweld bij het voetbal
  4. Samen staan we voor een faire uitoefening van het voetbal
  5. Wij benaderen alle leden en vrijwilligers van en aanwezigen bij vv ’t Goy met respect. 

  Spelers

  1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
  2. Speel volgens de bekende of afgesproken wedstrijdregels.
  3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
  4. Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters. Als zij niet voor hun taak geschikt blijken te zijn, bespreek dat dan later, niet alleen met je eigen teamleden, en probeer er verbetering in te brengen.
  5. Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
  6. Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
  7. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
  8. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
  9. Wijs je medespelers gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
  10. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je trainer, je leider, je teamgenoten of je ouders.
  11. Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat in je sport mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

  Aanvullende richtlijnen voor jeugdspelers

  1. Wijs je (mede)spelers er op dat roken op en rond de vereniging sterk wordt ontraden.
  2. Maak elkaar duidelijk dat het gebruik van drugs verboden is.
  3. Maak elkaar duidelijk dat het gebruik van alcohol verboden is tot 18 jaar en ontmoedig elkaar erna in het gebruik van alcohol.
  4. Maak elkaar duidelijk dat het gebruik van energy drinks (zoals Red Bull) niet is toegestaan tot 16 jaar.

  Ouders en verzorgers

  1. Forceer een kind dat geen interesse toont nooit om deel te nemen aan een sport.
  2. Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
  3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goed spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de deelnemers.
  4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
  5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede sportman/vrouw. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
  6. Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams.
  7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
  8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
  9. Erken de waarde en het belang van vrijwillige trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten/de recreatie van uw kind mogelijk te maken.

  Trainers

  1. Wees redelijk in uw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.
  2. Leer uw spelers dat de spelregels afspraken zijn waar niemand zich aan mag onttrekken.
  3. Deel daar waar mogelijk is de kinderen in volgens leeftijd, lengte, vaardigheid en fysieke gesteldheid.
  4. Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. De minder goede spelers hebben zeker evenveel speeltijd nodig en hebben daar ook recht op.
  5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook.
  6. Schreeuw niet en maak de kinderen nooit belachelijk als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.
  7. Zorg ervoor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de jongeren.
  8. Bij het indelen en het bepalen van de duur van de trainingstijden dient men rekening te houden met de mate waarin de kinderen volwassen zijn.
  9. Ontwikkel teamrespect voor de vaardigheid van de tegenstander en voor de beslissingen van de scheidsrechter en voor de trainer van de tegenstander.
  10. Volg het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
  11. Kinderen hebben een trainer nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is.
  12. Blijf op de hoogte van de beginselen van goede training en van groei en ontwikkeling van kinderen.

  Bestuurders

  1. Zorg ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle jongeren ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
  2. Betrek de jongeren in planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
  3. Sta niet toe dat welk sportprogramma dan ook primair voor de toeschouwers wordt gemaakt.
  4. Toestellen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle jongeren.
  5. Bij de wedstrijdbepalingen en de duur van de wedstrijden dient rekening te zijn gehouden met de leeftijd en mate van volwassenheid van de jongeren.
  6. Denk eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. Zorg ervoor dat de beloning niet als het belangrijkst wordt gezien. Wèl als u gul bent met lof voor inzet en prestatie.
  7. Distribueer een gedragscode m.b.t. sportiviteit onder de toeschouwers, trainers, spelers, officials, ouders en nieuwsmedia.
  8. Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, artsen en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.
  9. Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers en officials is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
  10. Bied korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd.

  Scheidsrechters/Officials

  1. Pas de regels aan het niveau van de spelers aan.
  2. Gebruik uw gezond verstand om ervoor te zorgen dat het plezier van de jeugd in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen.
  3. Geen woorden maar daden. Zorg ervoor dat zowel in als buiten het speelveld uw gedrag sportief is.
  4. Geef daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede spel.
  5. Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.
  6. Beoordeel opzettelijk, goed getimed "foul play" als onsportief, waardoor het respect voor eerlijk spel handhaaft.
  7. Moedig verandering van de regels openlijk aan als deze veranderingen tot bevordering van de deelname ‘tot plezier ende vermaeck’ leiden.
  8. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van jongeren.

  Toeschouwers

  1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de sporters miniprofsporters.
  2. Gedraag u op uw best. Vermijdt het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
  3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gastteam of andere deelnemers aan een wedstrijd.
  4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
  5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of demonstratie.
  6. Veroordeel elk gebruik van geweld.
  7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
  8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
  9. Zorg ervoor dat uw gedrag sportief is. Goed voorbeeld doet goed volgen.